OKRO

Na podstawie:

 • załącznika do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64);
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych (Dz.U.poz.1712);
 • Zarządzenia nr 21/2017 Starosty Chełmińskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wskazania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie jako placówki pełniącej funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego;
 • Zarządzenia nr 7/2017 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie z dnia 30.11.2017 r. w sprawie utworzenia Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego na obszarze powiatu

 

Na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1025 zawartego w dniu 14 kwietnia 2022 r. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie w latach 2022 - 2026 będzie nadal pełnił w Powiecie Chełmińskim funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego.

 

Cel działania OKRO:

 1. Zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państaw (służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty), a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących skoordynowaniu dostępnych usług. Promowanie Programu.
 2. Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny.

Do szczegółowych zadań Ośrodka (OKRO) należy:

 1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. Wskazywanie jednostek udzielającej specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art 127ust.19 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, oraz – w zależności od potrzeb dziecka- dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
 • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;
 • prowadzenie akcji informacyjnych;
 • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może:

 1. Udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia;
 2. Zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w zależności od ich potrzeb;
 3. Zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności w zależności od potrzeb dziecka.

Opieką w Ośrodku mogą zostać objęte dzieci na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna. Opieka jest bezpłatna.

Wniosek dla rodziców  (.doc) (.pdf)

SZANOWNI RODZICE!

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy przy SOSW w Chełmnie serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku 0-7 lat na bezpłatne konsultacje specjalistyczne.

Dyżury konsultacyjne odbywają się w każdy czwartek w godz. 15.00-16.00 w budynku przy ul. Parkowej 5 w sali 005.

 

 

menu dodatkowe

Organ prowadzący

Powiat Chełmiński

logoSP

Stowarzyszenie Przybij Piątkę

logospp

Gentle Teaching

logo1 gt

bip

  bip mini

Przyjaciele Ośrodka / Sponsorzy

 logomondi   logoadriana  logointermarche      logotpd   logovoltrom    logo gabrys   logo rolmodlogo stico     Logo VOX   logobitland   logomedos   logooaza  logorzeznik  jarzebinalogo   GRAWITLOGO    cargill logo drukarnia logo   chelmno herb    lgd logo  ll logo  nadwislanin logo      Sklep Toruńska     stolno logo

 

DZIĘKUJEMY !