Deklaracja dostępnościSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.soswchelmno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 14.02.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.03.2021 r.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
– brak opisów zdjęć


Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Osobą kontaktową dotyczącą strony SOSW w Chełmnie jest Pan Michał Nowacki, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 686-16-70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJA O PROCEDURZE


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie o wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy funkcjonuje w dwóch budynkach:

             1.   Budynek przy ul. Parkowej 5

Do budynku prowadzą trzy wejścia w tym jedno przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne i toalety przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku jest winda. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Do obiektu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W placówce można skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

             2.   Budynek Szkoły Specjalnej przy ul. Dworcowej 20/22

Do budynku prowadzą 4 wejścia, trzy przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. W obiekcie są dwie windy, podjazdy oraz dostosowane ciągi komunikacyjne. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Do obiektu oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W placówce można skorzystać z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

Zmiana rozmiaru strony


Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć/pomniejszyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok